Dopuna Javnog konkursa JU Elektrotehničke škole za energetiku Sarajevo

Na osnovu Odluke Školskog odbora br. 01- 1121-1/17.godine vrši se

D O P U N A

Javnog konkursa Elektrotehničke Škole za energetiku u Sarajevu , koji je objavljen u listu Dnevni avaz dana 09. 08. 2017.godine i na internet stranici Ministarstva za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo
1. U javnom konkursu objavljenom kao naprijed vrši se dopuna istog u pogledu profila i stručne spreme za radna mjesta pod tačkom : 1...2..3..5..6...10 i 11 , te pored navedenog profila i stručne spreme za navedena radna mjesta , dodaje se :
„ kao i profil i stručna sprema propisani odredbama člana 109.stav 2. i stav 3. tačka b) Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo ( Sl.novine K.Sarajevo br.23/10), kao i Nastavnim planom i programom za srednje stručno obrazovanje i obuku od 26.08. 2016.godine , kao i Nastavnim planom i programom za tehničke i srodne škole od 1994/1995.godine za radno mjesto pod tačkom 7. Konkursa .

Ostatak teksta Javnog konkursa ostaje neizmjenjen .
Rok za podnošenje prijava na objavljeni Javni konkurs za gore navedene tačke Konkursa se produžava za 8. ( osam ) dana od dana objavljivanja ove dopune .

Sve prijave koje su pristigle prije objave ove dopune , uzet će se u razmatranje .
Prijave na ove dopune Konkursa slati na adresu :
Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo , ul. Zmaja od Bosne 37 , ( za konkursnu komisiju – ne otvaraj) , ili na protokol Škole u vremenu od 9 do 14. časova .
Ova dopuna Konkursa bit će objavljena u listu Dnevni avaz dana 09.09. 2017.godine .