Dopuna teksta Javnog konkursa JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE
I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
Azize Šaćirbegović 80,Sarajevo
Tel/fax 655-950
Broj:01-1-782/17

DOPUNA TEKSTA JAVNOG KONKURSA objavljenog 11.08.2017.godine u dnevnom listu “ Oslobođenje“

Vrši se dopuna Javnog konkursa objavljenog 11.08.2017. godine u dnevnom listu “ Oslobođenje“, tako da se u dijelu teksta u kojem se utvrđuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto pod rednim brojem 6. briše se tekst : „ nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom društvenog smjera, kao i nastavnici sa završenim ostalim fakultetima društvenog smjera uz položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta VII stepena ili drugi ciklus visokog obrazovanja“ i dodaje sljedeći tekst konkursa: „Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, Teološki fakultet i stekao zvanje: Profesor filozofije, Magistar filozofije, Doktor filozofije, Profesor sociologije, Magistar sociologije, Doktor sociologije, Profesor filozofije i sociologije, Profesor kulture religija, Bakaleureat/bachelor za navedenu oblast (tri i četiri studijske godine)“.
Ostali dio teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje neizmjenjen.

Produžava se rok dostave prijava za radna mjesta pod rednim brojem 6. osam dana od dana objavljivanja. Pristigle prijave koje ispunjavaju propisane uslove će biti uzete u razmatranje.