Ispravka dijela Javnog konkursa za JU OŠ "Aneks"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „ANEKS“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88.i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo od 06.08.2019. godine broj: 11-34-27483-40/19, zaprimljeno dana 06.08.2019. godine pod brojem: 01-288/19, Zaključka Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-40-1/19 od 16.08.2019. godine o ispravci Saglasnosti broj: 11-34-27483-40/19 od 6.8.2019. godine zaprimljen dana 16.08.2019. godine pod brojem 01-666/19 od 16.08.2019. godine Odluke Školskog odbora broj: 01-1268/19 od 06.08.2019. godine vrši se:

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG KONKURSA
objavljenog 08.08.2019. godine u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS za sljedeću poziciju

14. nastavnik islamske vjeronauke...1 izvršilac, 16 časova sedmično na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca briše se.

U ostalim dijelovima tekst javnog konkursa ostaje nepromijenjen.
Rok za podnošenje prijava na objavljeni javni konkurs se produžava za osam (8) radnih dana od dana objave ove ispravke. Krajnji rok za podnošenje prijava je 02.09.2019. godine.
Sve pristigle prijave prije objave ispravke uzet će se u razmatranje.
Napomena: Ispravka dijela teksta javnog konkursa će biti objavljena u dnevnom listu Oslobođenje dana 21.08.2019. godine i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.