Ispravka dijela konkursa za prijem uposlenika u JU OŠ "Grbavica I"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OSNOVNA ŠKOLA „ GRBAVICA I „

Sarajevo,10.08.2017.godine

I S P R A V K A
JAVNOG KONKURSA OBJAVLJENOG 05.08.2017.GODINE (SUBOTA ) U DNEVNOM LISTU
„ OSLOBOĐENJE „

Vrši se ispravka javnog konkursa objavljenog 05.08.2017.godine ( subota ) u dnevnom listu „Oslobođenje „

Za radno mjesto pod brojem 2. ( dva ) – Nastavnik/nastavnica matematike i informatike – 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično,na neodređeno vrijeme od 01.09.2017.godine .

Ispravka se odnosi na početak angažmana nastavnika /nastavnice -01.09.2017.godine .

Svi ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni .