ISPRAVKA dijela teksta Javnog konkursa JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo

JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo,
Ul. Ramiza Salčina br. 6

ISPRAVKA
dijela teksta Javnog konkursa JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo objavljenog u Oslobođenju 28.1.2020.

JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, Ramiza Salčina br. 6 na osnovu Odluke Školskog odbora br. 05-0115-3-100/20 od 29.1.2020. objavljuje

ISPRAVKU DIJELA JAVNOG KONKURSA

U tekstu Javnog konkursa objavljenog u Oslobođenju 28.1.2020. u uvodu konkursa stoji: Na osnovu člana 123. stav (4.), člana 143. stav 4. tačka g. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11/03-38-30483-2/19 od 27.9.2019. i Dopune Saglasnosti istog broja, Odluke Školskog odbora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo,raspisuje
Uvodni dio teksta sada se mijenja i glasi: Na osnovu člana 123. stav (4.), člana 143. stav 4. tačka g. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11-34-248/20 od 13.1.2020., i Odluke Školskog odbora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, Školski odbor objavljuje Javni konkurs...
Ostali dio teksta Konkursa objavljenog 28.1.2020. ostaje nepromijenjen. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja ove ispravke u Oslobođenju. Ispravka konkursa i konkurs će biti objavljeni i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade K/S.
Ispravka konkursa objavljena je 31.1.2020. u Oslobođenju. Konkurs ostaje otvoren zaključno sa 8.2.2020.