Ispravka dijela teksta javnog konkursa - JU OŠ "Malta"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “MALTA” SARAJEVO

Ispravka dijela teksta konkursa objavljenog na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Ispravlja se dio teksta Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos, objavljenog dana 03.08.2018 godine na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Briše se dio teksta Javnog konkursa koji glasi:
„Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od 05.08.2018. godine kada će biti objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" do 15.08.2018.godine.“

Tekst treba da glasi:
„Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od 05.08.2018. godine kada će biti objavljen u dnevnom listu "Dnevni Avaz" do 15.08.2018.godine.“
Ostatak objavljenog teksta ostaje nepromijenjen.