Ispravka dijela teksta javnog konkursa - JU OŠ "Zahid Baručija"

Na osnovu člana 94. A u vezi sa članom 88. stav (10) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 33/17), člana 90. Pravila JU OŠ ,,Zahid Baručija“ Vogošća i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća broj: 04-734/18 od 06.08.2018. godine, objavljuje se

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA

Ispravlja se dio teksta Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos, objavljenog dana 03.08.2018 godine na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i dana 04.08.2018. godine u dnevnom listu Oslobođenje.

Briše se dio teksta Javnog konkursa koji glasi: „Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana poslednjeg objavljivanja“.

Tekst treba da glasi: „Javni konkurs ostaje otvoren 8 radnih dana od dana poslednjeg objavljivanja“.

Ostatak objavljenog teksta ostaje nepromijenjen.