Ispravka dijela teksta javnog konkursa u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

OBJAVLJUJE SE ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA

U Javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2017/2018. godinu objavljenog dana 02.03.2018. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“, briše se dio teksta pod a) i b) koji glasi:
„završen prvi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja sa stečenom akademskom titulom i stručnim zvanjem Bachelor/Bakalaureat za određenu oblast ili”,
te se iza riječi “ završen drugi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja sa stečenom akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast”
dodaju riječi “odnosno III ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta”.
Ostatak objavljenog teksta konkursa ostaje ne promijenjen.
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs se produžava za još 8 (osam) dana od dana objave ove ispravke, tj. od 17.03.2018. godine, te se ispravka odnosi samo za radna mjesta pod tačkom 1. i 2.
Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke, uzet će se u razmatranje.