Ispravka dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

JAVNA USTANOVA
ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
S A R A J E V O

Na osnovu člana 143., a u vezi sa članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17) i Odluke Školskog odbora od 27.09.2018.godine, objavljuje se

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA
za prijem uposlenika u školskoj 2018/2019. godini

U Javnom konkursu za prijem uposlenika u školskoj 2018/2019. godini, objavljenog dana 14.8.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo vrši se ispravka dijela teksta za poziciju pod rednim brojem 9. u skladu sa uslovima profila propisanim Nastavnim planom i programom za lahko mentalno retardirane učenike – zanimanje polikvalifikovani cvjećar od oktobra 1997. godine.

Pozicija pod rednim brojem 9. koja glasi:

“9.Nastavnik/nastavnica praktične nastave za zanimanje cvjećar ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine.
Pored općih uvjeta predviđenih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje škole koje obrazuju učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, normativnim aktima škole i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 9 – VSS VII stepen ili drugi ciklus visokog obrazovanja završen Poljoprivredno – prehrambeni fakultet.“

mijenja se i glasi:

9.Nastavnik/nastavnica praktične nastave za zanimanje cvjećar...1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine.
Pored općih uvjeta predviđenih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje škole koje obrazuju učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, normativnim aktima škole i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 9: Poljoprivredni fakultet – smjer voćarsko – vinogradski; Šumarski fakultet – smjer hortikultura; Poljoprivredni ili šumarski tehničar; VKV radnik u struci sa najmanje 5 godina prakse.
Rok za podnošenje prijava na objavljeni Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave ispravke Javnog konkursa u dnevnom listu “Oslobođenje” i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke Javnog konkursa bit će uzete u razmatranje, kao pristigle prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ispravkom dijela Javnog konkursa.
Ostali dio teksta Javnog konkursa za prijem uposlenika u školskoj 2018/2019. godini, objavljen 14.8.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje“ i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanj, nauku i mlade, ostaje neizmijenjen.
Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu ul.Azize Šaćirbegović 80 Sarajevo u Sekretarijat škole, u vremenu od 9 do 12 časova ili putem pošte na adresu: JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, ul. Azize Šćirbegović 80, 71 000 Sarajevo, sa naznakom – „Za javni konkurs - ne otvarati – otvara Komisija“.

Napomena: Ispravka dijela teksta Javnog konkursa bit će objavljena 01.10.2018. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.