Ispravka dijela teksta javnog konkursa za prijem radnika u JU Osnovna škola "Aneks" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „ANEKS“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88.i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-3186/19 od 29.04.2019. godine primljene 06.05.2019. godine pod brojem 01-97/19, upotpune Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-3186/19-2 od 16.05.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-693/19 od 10.05.2019. godine, vrši se:

I S P R A V K A D I J E L A J A V N O G K O N K U R S A
objavljenog 16.05.2019., 20.05.2019. i 21.05.2019. godine u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS za sljedeće pozicije:

Za poziciju 18. Sekretar škole – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine
uslovi:
za poziciju 18. VSS – VII stepen stručne spreme ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, završen Pravni fakultet.
U ostalim dijelovima tekst javnog konkursa ostaje nepromjenjen.
Rok za podnošenje prijava na objavljeni javni konkurs se produžava za osam (8) dana od dana objave ove ispravke.
Sve pristigle prijave prije objave ispravke uzet će se u razmatranje.
Napomena: ispravka dijela teksta javnog konkursa će biti objavljena u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 23.05.2019.godine.