Javni konkurs za imenovanje direktora/ice u JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

__________________________________________________________________________________
Na osnovu člana 138. Stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo(Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 23/10), člana 161, a u vezi sa članom 166. Pravila JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, Školski odbor r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE JAVNE USTANOVE
SREDNJE ŠKOLE ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN
SARAJEVO

I. USLOVI ZA IZBOR
Kandidat/kandidatkinja za direktora/direktoricu dužan/na je ispunjavati sljedeće uslove:
da je državljanin/ka BiH;
da ima uslove za nastavnika/nastavnicu ili pedagoga/pedagogicu Škole;
da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima, te da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,- pod pojmom potrebnog radnog iskustva podrazumijeva se rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa, ukoliko je nastava bila stručno zastupljena.
da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više ( ne starije od 3 mjeseca).

II. SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati/kandidatkinje su uz obaveznu prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
1. Biografiju,
2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. Dokaz o sticanju stručnog zvanja, najmanje zvanje mentor,
5. Potvrda o radnom iskustvu,
6. Izvod iz matične knjige rođenih,
7. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
8. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica za jedno ili više krivičnih djela za koje se prema odredbama važećeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više ( ne starije od 3 mjeseca)
9. Uvjerenje da nije izrečena pravosnažna presuda ili mjera, za jedno ili više krivičnih djela za koje se prema odredbama važećeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više ( ne starije od 3 mjeseca)
10. Plan i program rada JU Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo za mandatni period u pisanoj formi.
Direktora/direktoricu imenuje Školski odbor uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, a na period od 4 ( četiri) godine.
Sa kandidatima koji zadovolje uslove konkursa Školski odbor JU Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo će obaviti intervju.

III. DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA
Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju lično u sekretarijat škole ili poštom preporučeno na adresu škole: Javna ustanova Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, ul. Medrese br.5, Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za imenovanje direktora/direktorice – ne otvaraj ( Otvara komisija)“.

IV. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka imenovanja, pisano putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 dana (osam) dana od dana donošenja odluke.

V. KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs će biti objavljen i u dnevnom listu „OSLOBOĐENJE“ 03.5.2017. godine

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Mr. Hadžan Konjo