Javni konkurs za imenovanje direktora/ice u OŠ "Grbavica II"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Novo Sarajevo
JU OŠ «Grbavica II» Sarajevo
Ul. Behdžeta Mutevelića bb, 71000 S a r a j e v o
Tel. 033/642-642
Na osnovu člana 90. i 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13,01/16), člana 6. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj: 38/12), člana 101. Pravila JU Osnovne škole „Grbavica II” Sarajevo i Odluke Školskog odbora broj: 01-148-1/17 od 26.04.2017. godine, Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Grbavica II” Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor direktora škole na period od četiri godine

I - UVJETI KONKURSA
Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za direktora škole treba da ispunjava sljedeće opće uvjete:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
b) da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora.

2. Osim općih uvjeta kandidat za direktora mora ispunjavati uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše, imati najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima, da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, i ima najmanje stručno zvanje mentora.

3. Potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa šestim ili sedmim stepenom stručne spreme ukoliko je nastava bila stručno zastupljena.

II - SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
1. Prijavu,
2. Kraću biografiju – CV,
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, najmanje zvanje mentora,
8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju,
9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više(ne starije od tri mjeseca),
10. Izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
11. Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
12. Izjava da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
13. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi.
Napomena:
- Izjave moraju biti ovjerene od nadležne općinske službe.
- Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat će priložiti po imenovanju.
III - DOSTAVA PRIJAVE
Prijavu na javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično sekretaru škole ili putem pošte preporučeno na adresu: JU Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo, ul. Behdžeta Mutevelića bb, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole – ne otvaraj (Otvara komisija)“.
IV - KONKURSNI ROK
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Rok za podnošenje prijava za javni konkurs je 29.05.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje.
V - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni putem pošte na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora škole.