Javni konkurs za izbor direktora/direktorice u JU OŠ "Avdo Smailović"

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
JU OŠ “ AVDO SMAILOVIĆ „
SARAJEVO

Na osnovu člana 94. i člana 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ("Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 23/17 i 33/17), člana 86. Pravila škole, člana 3. i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.2/18), I Odluke Školskog odbora JU OŠ „ Avdo Smailović „ Sarajevo broj: 01-086-5/2018 od 15.03.2018. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za izbor direktora/direktorice na period od četiri godine

I – USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat za direktora škole je dužan da ispunjava i sljedeće uslove:
a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga – psihologa škole u koju konkuriše;
b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje zvanje mentora;
e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom);
g) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
h) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
i) da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti;
j) da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima,
k) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
l) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
m) da nije lice razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

II - SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):
1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs,
2. Kraću biografiju – CV,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja javnog konkursa),
5. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu i radnom iskustvu ostvarenom na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
8. Rješenje o sticanju stručnog zvanja,
9. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
15. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nije lice koje je razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

NAPOMENA:
Ljekarsko uvjerenje, izdato od strane javne zdravstvene ustanove, izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju za direktora škole.
Uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, bit će pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

III – KONKURSNI ROK
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 07.04.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
IV – VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Direktor škole će se imenovati na period od četiri godine.

V - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
Školski odbor će u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora, u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.

VI - DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu: JU OŠ „ Avdo Smailović “ Sarajevo, Adema Buće br. 151 , 71 000 Sarajevo ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole - ne otvaraj (otvara komisija)“.

Konkurs je objavljen i u dnevnim novinama ″Oslobođenje″ , 23.03.2018. godine.