Javni konkurs za izbor direktora/direktorice u JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE
I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
Azize Šaćirbegović 80, Sarajevo

Na osnovu člana 143. i člana 146. Zakona o srednjem obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17), člana 197. Pravila JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Odluke Školskog odbora broj 01-1-409/18 od dana 21.05.2018.godine, Školski odbor JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje raspisuje:
JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole na period od 4 godine
I - UVJETI KONKURSA
1. Kandidat za direktora škole dužan je ispunjavati sljedeće opće uvjete:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH ( bilo na nivou države i entiteta) u periodu od 3 godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na njega ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH;
c) da nije osuđivan za krivično djelo za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
e) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima u FBiH.
2. Osim općih uvjeta, kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
a) u pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše;
b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto;
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje stručno zvanje mentor;
II - SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( orginal ili ovjerenu fotokopiju):
1. Prijava na konkurs
2. Kraća biografija-CV
3. Diploma o završenoj stručnoj spremi
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja
8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju
9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca)
10. Potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u period od 3 godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na kandidata ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH;
c) da nema privatni finasijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
d) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o Ministarskim, vladinim imenovanjima FBIH.
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju za direktora škole.
III - DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično u sekretarijat škole ili poštom preporučeno na adresu:
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
Azize Šaćirbegović 80
71000 Sarajevo
sa naznakom prijava na javni konkurs za izbor direktora škole – NE OTVARAJ
IV - KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, te je rok za dostavu dokumentacije 08.06.2018.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V - DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA ŠKOLE
Direktora Škole imenuje Školski odbor uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor je dužan, nakon provedene procedure koja podrazumjeva pribavljanje saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo, donijeti odluku o imenovanju direktora Škole.

VI - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.

Konkurs je objavljen na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i u dnevnim novinama "Oslobođenje" 24.05.2018.godine.