Javni konkurs za izbor direktora/direktorice u JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola

Na temelju odredbi članova 143. i 146. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/1) i člana 135. Pravila JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo, te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 01-408/18 od 23.04.2018. godine, Školski odbror Javne ustanove Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora škole
na mandatni period od 4 godine

I USLOVI KONKURSA
1. Kandidat za direktora Škole dužan je ispunjavati slijedeće opće uslove:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
b) da se na njega ne odnosi član IX st. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
e) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima u FBiH.

2. Osim općih, kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće uslove:
a) u pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše;
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto;
c) najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje stečeno više stručno zvanje mentora.

II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):
1. Prijavu na konkurs
2. Kraću biografiju - CV
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja,
8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju
9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca)
10. Izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
11. Izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
12. Izjavu da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
13. Izjavu da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH.
14. Program rada škole za mandatni period u pismenoj formi.
Sve tražene izjave treba da budu potpisane i ovjerene od nadležne općinske službe.
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti školi po imenovanju direktora škole.

III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu: JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo, ulica Armaganuša broj 29, 71000 Sarajevo, ili lično u Sekretarijatu Škole u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na Javni konkurs za izbor direktora - NE OTVARAJ''.

IV KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog konkursa, kao i prijave sa fotokopijama tražene dokumentacije koje nisu ovjerene i traženim izjavama koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

V NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 27.04.2018. godine i otvoren je do 12.05.2018. godine.