Javni konkurs za izbor direktora/direktorice u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD
JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE MJEDENICA

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 23/17 i 33/17), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, broj: 02-55-4/2012, člana 3. i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/18), i Odluke Školskog odbora broj: 02-209-02/18 od 27. februara 2018. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za izbor direktora JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

I
UVJETI KONKURSA
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat za direktora je dužan da ispunjava i sljedeće uvjete:
a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica,
b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi/Zavodu,
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
d) da ima najmanje zvanje mentora,
e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom),
g) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
h) da nema privatni finansijski interes u zavodu u kojem se kandiduje za direktora,
i) da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti,
j) da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima,
k) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
l) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
m) da nije lice razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora,

II
SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):
1.Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs
2. Kratku biografiju
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa)
5. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
7. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima
8. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja
9. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, kao i da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora i da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH
15. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nije lice koje je razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora

III
Ljekarsko uvjerenje, izdato od strane javne zdravstvene ustanove, izabrani kandidat dostavlja po imenovanju direktora zavoda.
Uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, izabrani kandidat dostavlja po imenovanju.

IV
KONKURSNI ROK
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

V
VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Direktor zavoda će se imenovati na period od četiri godine.

VI
NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA O REZULTATIMA KONKURSA
Školski odbor će u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.

VII
DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu: JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, ul. Mjedenica br. 34, Stari Grad-Sarajevo, ili lično sekretaru zavoda u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora zavoda - ne otvaraj (Otvara komisija)“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.