Javni konkurs za izbor direktora/ice Javne ustanove Srednja škola metalskih zanimanja

Javna ustanova „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo
Ul.Zmaja od Bosne br.8.
71000 Sarajevo

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18), člana 153. Pravila Javne ustanove „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1- 38-390/19 od 19.03.2019. godine r a s p i s u j e s e

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA, SARAJEVO

Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo na mandatni period od četiri godine.

I USLOVI ZA IZBOR
Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove:
1.Opšti uslovi:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona ), u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski interes u JU„Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo
2. Posebni uslovi:
a) da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u školi u koju konkuriše;
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto.Potrebno radno iskustvo podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje zvanje mentor.
II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
1. Biografiju (CV);
2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4. Dokaz o sticanju stručnog zvanja ( najmanje zvanje mentor);
5. Dokaz o radnom iskustvu koje podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
6. Izvod iz matične knjige rođenih;
7. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
8. Uvjerenje (koje izdaje nadležni sud) da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važečeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od 3 mjeseca);
9. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
10. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
11. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u JU „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo;
12. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o Ministarskim, vladinim imenovanjima FBIH;
13. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
14. Pisani razvojni plan i program Javne ustanove „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo za mandatni period.
Kriteriji, procedure, uslovi, način izbora i imenovanja direktora po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18).
III DOSTAVA PRIJAVE I TRAŽENIH DOKAZA
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu Javna ustanova „Srednja škola metalskih zanimanja“ , Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.8. Sarajevo ili u zatvorenoj koverti na protokol škole sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora - ne otvaraj (Otvara Školski odbor )“.
IV NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve kandidate koji su se prijavili na konkurs o Odluci o imenovanju direktora, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
V KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 03.04.2019. godine, odnosno do 24.04.2019. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran, dužan je prije preuzimanja dužnosti dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci.
Izabrani kandidat će ljekarsko uvjerenje i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da ispunjava uvjete utvrđene članom 146. stav 12. tačka a). i b) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17) biti obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora Javne ustanove „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo.
Učesnik konkursa koji je nezadovoljan odlukom o izboru direktora ima pravo pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.