Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ direktorice u JU OŠ "Fatima Gunić"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ “FATIMA GUNIĆ” SARAJEVO

Na osnovu člana 90. i člana 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), člana 89. Pravila JU OŠ „Fatima Gunić“ Sarajevo i Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:38/12) i odluke Školskog odbora broj: 01-1-8-135/17 od 16.03.2017. godine, Školski odbor JU OŠ „Fatima Gunić“ Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole
na period od 4 godine

I-UVJETI KONKURSA
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati za direktora moraju da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
a) U pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole;
b) Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
c) Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima;
d) Da ima najmanje stečeno više stručno zvanje mentora;
e) Potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa šestim ili sedmim stepenom stručne spreme ukoliko je nastava bila stručno zastupljena.

II-SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) Kraću biografiju-CV
2) Diplomu o završenoj stručnoj spremi
3) Izvod iz matične knjige rođenih
4) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
6) Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja
7) Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža
8) Izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs (ovjerena od strane nadležnog organa)
9) Izjava da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole (ovjerena od strane nadležnog organa)
10) Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od strane nadležnog organa)
11) Izjava da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora (ovjerena od strane nadležnog organa)
12) Program rada škole za mandatni period u pismenoj formi

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole, bit će pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dužan je dostaviti po imenovanju direktora/direktorice škole.

Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

III-DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte na adresu JU OŠ „Fatima Gunić“ Sarajevo, ul. Nerkeza Smailagića 18 (sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole/ne otvarati“)

IV-KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 06.04.2017.godine.

V-NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obaviješteni pismeno, putem pošte na adresu naznačenu u prijavi u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora/direktorice škole.