Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ direktorice u JU OŠ "Skender Kulenović"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
JU OŠ «SKENDER KULENOVIĆ» SARAJEVO
Bulevar Mimar Sinana bb

Na osnovu člana 90. i člana 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), člana 89. Pravila JU OŠ „Skender Kulenović“ Sarajevo, a u skladu sa Pravilnikom o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/12) i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Skender Kulenović“ Sarajevo ( broj: 104/17, od 09.03.2017. godine), raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole na period od 4 godine

I UVJETI KONKURSA:
1. Kandidat koji konkuriše za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće uvjete:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijave na javni konkurs;
b) da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora.
2. Pored općih, kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
a) u pogledu stručne spreme ispunjavati uvjete za nastavnika ili pedagoga škole;
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima (potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa šestim ili sedmim stepenom stručne spreme ukoliko je nastava bila stručno zastupljenja); c) najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje zvanje mentora.
II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati koji konkurišu za direktora škole su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji od strane nadležnog organa i to:
1. Biografiju,
2. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva,
7. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
8. Dokaz da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs (izjava ovjerena od strane nadležnog organa),
9. Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava ovjerena od strane nadležnog organa),
10. Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole (izjava ovjerena od strane nadležnog organa),
11. Dokaz da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za (izjava ovjerena od strane nadležnog organa),
12. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi.
Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole, bit će pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti školi po imenovanju direktora škole.
III DOSTAVLJANJE PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženim dokumentima kandidati mogu dostaviti putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Skeneder Kulenović“ Sarajevo, ulica Bulevar Mimar Sinana bb ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Prijava na javni konkurs za izbor direktora-ne otvaraj (Otvara komisija)”.
IV ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Javni konkurs objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.04.2017. godine.
V NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA O REZULTATIMA KONKURSA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora škole.