Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Peta gimnazija Sarajevo

Na osnovu Člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 ), Člana 142 Pravila JU Peta gimnazija i Odluke Školskog odbora broj: 01-03-1846/2018 od 04.09.2018. Školski odbor JU Peta gimnazija r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU PETA GIMNAZIJA NA MANDATNI PERIOD OD ČETIRI GODINE

Za direktora JU Peta gimnazija-Sarajevo može biti izabrano i imenovano lice koje pored općih uslova, treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 u pogledu stručne spreme uslove za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše;
 da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
 da ima najmanje 8 godina radnog iskustva, a od toga najmanje 5 godina u nastavi ili na pedagoško – psihološkim poslovima;
 da ima najmanje zvanje mentor;
 da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
 da nema zakonskih smetnji za obavljanje poslova direktora.
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju)
• svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs
• biografiju;
• izvod iz matične knjige rođenih;
• uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
• dokaz o stručnoj spremi /diploma o završenom fakultetu;
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
• dokaz o radnom iskustvu ;
• rješenje o sticanju stručnog zvanja ( najmanje mentor);
• uvjerenje da protiv lica koje konkuriše za direktora nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
• potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine do dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na kandidata ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH;
c) da nema privatni finasijski interes u školi u kojoj se kandiduje na mjesto direktora,
d) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o Ministarskim, vladinim imenovanjima FBIH;
• program rada za mandatni period (u pisanoj formi).

Školski odbor će obaviti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa.
Nakon provedenih propisanih procedura izbora, direktora imenuje Školski odbor, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od četiri /4/ godine.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova i naznakom „ NE OTVARATI – prijava na konkurs za imenovanje direktora Škole “ može se dostaviti neposredno na protokol Škole ili preporučeno poštom na adresu : JU PETA GIMNAZIJA, Senada Poturka Senčija bb, Sarajevo.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedene procedure imenovanja, a u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Kandidat koji bude izabran, dužan je prije preuzimanja dužnosti dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Korištenje ženskog ili muškog roda u ovom Konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Konkurs ostaje ostvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana,07.09.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.