Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo

JU SREDNJA GRAĐEVINSKO – GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO
Ul. Franca Lehara broj 5
71000 SARAJEVO

Na osnovu člana 143. stav (2) tačka a), a u vezi sa članom 146. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17 i 30/19), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjijh škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 46/18), člana 158. i 163. Pravila JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo i Odluke Školskog odbora škole broj: 04-234/20 od 13.02.2020. godine, r a s p i s u j e se:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo na mandatni priod od četiri (4) godine sa početkom mandata od 01.09.2020. godine.

1. USLOVI ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
Kandidat za direktora dužan je ispunjavati slijedeće opšte i posebne uslove i to:
(1) Opšti uslovi:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
c) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski interes u JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo.
(2) Posebni uslovi:
a) da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga JU Srednja građevinsko – geodetska škola;
b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto direktora;
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje zvanje mentora.

2. SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original iili ovjerena fotokopija):
1. Svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs, sa kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs,
2. Bigrafiju (CV);
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Dokaz o sticanju stručnog zvanja;
8. Dokaz o radnom iskustvu koje podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
9. Uvjerenje (koje izdaje nadležni sud) da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca)I;
10. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
11. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine od dana prijavljivanja na javni konkursa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona);
12. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo;
13. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH;
14. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
15. Pisani razvojni plan i program JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo za mandatni period.

3. DOSTAVA PRIJAVE I TRAŽENIH DOKAZA:
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu JU Srednja građevinsko – geodetska škola, Ulica Franca Lehara broj 5 Sarajevo ili na protokol škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora – ne otvaraj (Otvara školski odbor)“.

4. NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni
konkurs o Odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dabna od dana donošenja
odluke.

5. OBJAVA JAVNOG KONKURSA I KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

6. Kandidat koji bude izabran, dužan je prije preuzimanja dužnosti dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci.

7. Izabrani kandidat će ljekarsko uvjerenje i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da ispunjava uslove utvrđene članom 146. stav (12) tačke a) i b) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17 i 30/19) biti obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora JU Srednja građevinsko – geodetska škola.

8. Kriteriji, procedure, uslovi, način izbora i imenovanje direktora po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 46/18).

NAPOMENA: Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 26.02.2012. godine i
ostaje otvoren do 12.03.2020. godine