Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Srednje muzičke škole Sarajevo

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 ), a u vezi sa članom 103. Pravila Srednje muzičke škole Sarajevo, Školski odbor r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE SARAJEVO

I USLOVI ZA IZBOR
Pored općih zakonskih uslova, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
- u pogledu stručne spreme uslove za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše,
- da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog
visokoobrazovnog procesa;
- da ima najmanje 8 godina radnog iskustva, a od toga najmanje 5 godina u nastavi ili na pedagoško –
psihološkim poslovima;
- da ima najmanje zvanje mentora;
- da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili
više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više.

II SADRŽAJ PRIJAVE
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa ( orginal ili ovjerene fotokopije):
- biografiju;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
- dokaz o stručnoj spremi /diploma o završenom fakultetu;
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
- dokaz o radnom iskustvu ;
- rješenje o sticanju stručnog zvanja ( najmanje mentora);
- uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (izdaje nadležni Sud);
- program rada za mandatni period (u pisanoj formi).
- potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na kandidata ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH;
c) da nema privatni finasijski interes u školi u kojoj se kandiduje na mjesto direktora,
d) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o Ministarskim, vladinim imenovanjima FBIH.
Školski odbor će obaviti razgovor sa kandidatima koji zadovolje uslove iz konkursa.
Direktora imenuje Školski odbor, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od četiri /4/ godine.

III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA
Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova i naznakom „ NE OTVARATI – prijava na konkurs za imenovanje direktora Škole “ može se dostaviti neposredno na protokol Škole ili preporučeno na adresu : Srednja muzička škola Sarajevo, ul. Josipa Štadlera 1/I, 71000 Sarajevo.

IV NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedene procedure imenovanja, a u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Kandidat koji bude izabran, dužan je prije preuzimanja dužnosti dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.

V KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u Dnevnom listu Oslobođenje dana 27.08.2018.godine