Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Ul. Ramiza Salčina br. 6
71000 Sarajevo

Na osnovu člana 143., a u vezi sa članom 146. Stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju K/S, Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola, Odluke Školskog odbora br.05-0368-3-100/19, Školski odbor JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu raspisuje

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Za direktora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta, u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga škole, ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto te ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i ima najmanje zvanje mentor.
Potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
I
Uslovi za izbor

Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete
1. Opći uvjeti:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini ( nivo države, entiteta, kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
b.) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
c.) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
d.) da nema privatni i finansijski interes u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu- Sarajevo
2. Posebni uvjeti:
a.) da ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga u Centru,
b.) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto,
c.) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II (drugi) ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
d.) da ima najmanje stručno zvanje mentora,
II
Sadržaj prijave na javni konkurs

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije ne starije od 6 mjeseci)
1. Svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima (adresa, broj telefona, e-mail) i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže na javni konkurs
2. Biografiju CV
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
5. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
5. Dokaz o radnom iskustvu-potvrda (najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto), a koje podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa
6. Ovjerena fotokopija ili original rješenja o sticanju stručnog zvanja (najmanje stručno zvanje mentor)
7. Uvjerenje od nadležnog suda da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravomoćna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca od dana obajvljivanja konkursa)
8. Izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
9. Izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da u posljednje tri godine od od dana objavljivanja Javnog konkursa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
10. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo
11. Pisani razvojni plan i program Centra za mandatni period od četiri godine
NAPOMENA: Izjave naprijed navedene ovjeravaju se kod nadležnog organa općine, notara.
Direktora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo imenuje Školski odbor Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu na mandatni period od četiri godine.
III
Prijave traženih dokaza

Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju preporučeno poštom ili lično na adresu JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, ulica Ramiza Salčina br. 6, 71000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora- NE OTVARAJ (OTVARA ŠKOLSKI ODBOR).
IV
Način i rok obavještavanja

Školski odbor će pismenim putem obavijestit sve kandidate koji su se prijavili na konkurs o Odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Kriteriji, procedure, uslovi, način izbora i imenovanja direktora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu po ovom konkursu utvrđeni su Pravilnikom o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola (Sl.novine K/S 46/18).
V
Konkursni rok

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Konkurs će biti objavljen na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade K/S i u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog konkursa kao i fotokopije tražene dokumentacije i izjave koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.
Odabrani kandidat dostavit će ljekarsko uvjerenje i izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da ispunjava uvjete određene članom 146. stav 12. Tačka a. i b. Zakona o srednjem obrazovanju K/S.

Konkurs je objavljen u „Oslobođenju“ 28.5.2019. i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.