Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU "Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Ulica Asima Ferhatovića 2
71 000 Sarajevo

Broj: 01-889/18
Sarajevo: 27.07.2018. godine

Na osnovu člana 143. i člana 146. Zakona o srednjem obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17), člana 177. i člana 183. Pravila JU Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo i Odluke Školskog odbora broj: 01-881/18 od 27.07.2018. godine, Školski odbor JU Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU Centra za slušnu i govrnu rehabilitaciju Sarajevo, na period od 4 godine.

I - UVJETI KONKURSA
Kandidat za direktora/direktoricu Centra dužan je ispunjavati sljedeće opće uvjete:
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
da se na njega ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH,
da nije osuđivan za krivično djelo za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
da nema privatni finansijski interes u Centru,
da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima u FBiH.
2. Osim općih uvjeta, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
u pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše,
da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško - psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto,
da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
da ima najmanje stručno zvanje mentor.

II - SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu fotokopiju):
prijava na konkurs,
kraća biografija - CV,
diploma o završenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja,
uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju,
uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca),
potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou u BiH u period od 3 godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na kandidata ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH;
c) da nema privatni finasijski interes u Centru,
d) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o
sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o Ministarskim, vladinim
imenovanjima FBIH,
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja po imenovanju za direktora/direktoricu Centra.

III - DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA

Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično u sekretarijat Centra ili poštom preporučeno na adresu:
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Ulica Asima Ferhatovića br.2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora/direktorice Centra – NE OTVARAJ“

IV - KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V - DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA

Direktora/direktoricu Centra imenuje Školski odbor uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor je dužan, nakon provedene procedure koja podrazumjeva pribavljanje saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo, donijeti odluku o imenovanju direktora/direktorice Centra.
VI - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Centra.