Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU OŠ "Velešićki heroji" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
„VELEŠIĆKI HEROJI“ SARAJEVO
Velešići br. 2., 71000 Sarajevo

Na osnovu člana 94. i člana 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17 i 33/17), člana 102. Pravila JU OŠ „Velešićki heroji“ Sarajevo i Odluke Školskog odbora broj: 06-980/17 od 07.09.2017. godine, Školski odbor JU OŠ „Velešićki heroji“ Sarajevo raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole na period od četiri godine

I UVJETI KONKURSA
1. Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće uvjete:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
b) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski ineteres u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
e) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH

2. Osim općih uvjeta kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
a) u pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga – psihologa škole u koju konkuriše,
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
d) da ima najmanje stručno zvanje mentora.

3. Potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa šestim ili sedmim stepenom stručne spreme ukoliko je nastava bila stručno zastupljena.

II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu fotokopiju):
1. Prijavu,
2. Kraću biografiju - CV,
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja,
8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju,
9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca),
10. Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:
 da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
 da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
 da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH
11. Program rada škole u pisanoj formi za mandatni period
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju direktora škole.

III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično u sekretarijat škole ili poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola „Velešićki heroji“ Sarajevo, ul. Velešići br. 2, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole - ne otvaraj (Otvara komisija)“.

IV KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se
uzeti u razmatranje.

V NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora škole.