JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

Na osnovu člana 133, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10 i 1/16) i Odluke broj: 01-1-658/2017 od 18.05.2017. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

I

UVJETI ZA IZBOR

Pored uvjeta propisanih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

 Da ispunjava uvjete u pogledu stručne spreme za nastavnika/nastavnicu ili pedagoga/pedagogicu Škole,
 Da ima najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva, a od toga najmanje 5 (pet) godina na poslovima u nastavi, ili na pedagoško – psihološkim poslovima, te ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
 Da ima najmanje zvanje mentora,
 Da nije lice protiv koga je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda, ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više.

II

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs, kandidati/kandidatkinje su dužni/e dostaviti original ili ovjerene kopije sljedeće dokumentacije:

 Kratku biografiju,
 Izvod iz matične knjige rođenih,
 Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 Dokaz o završenom VII stepenu stručne spreme, odnosno o završenom II ciklusu bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno – obrazovni rad,
 Rješenje o sticanju potrebnog stručnog zvanja,
 Potvrdu o traženom radnom iskustvu,
 Uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi krivični postupak, odnosno da nije potvrđena optužnica (izdata od strane nadležnog suda),
 Izjava ovjerena od strane nadležnog organa da protiv kandidata/kandidatkinje nije izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
 Plan razvoja Škole za mandatni period u pisanoj formi.

Napomena: Ljekarsko uvjerenje dostaviti po imenovanju direktora/direktorice Škole.

Direktora/direktoricu imenuje Školski odbor uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine.

Sa kandidatima/kandidatkinjama koji zadovolje uvjete konkursa Školski odbor će obaviti intervju.

III

DOSTAVA PRIJAVE I POTREBNE DOKUMENTACIJE

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom kandidati/kandidatkinje dostavljaju poštom preporučeno na adresu: JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, ul. Patriotske lige 67a, 71 000 Sarajevo ili lično na protokol Škole sa naznakom „Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora/direktorice – ne otvaraj (otvara komisija)“.

IV

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni nakon provedenog postupka imenovanja, pisano putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
V

KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 24.05.2017. godine.