Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Na osnovu člana 143., a u skladu sa članom 146. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 23/17), člana 166. Pravila JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i Odluke Školskog odbora broj: 73-3/18 od 24.01.2018. godine, Školski odbor JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole

Pored općih zakonom propisanih uvjeta kandidat treba da ispunjava i sljedeće uvjete i to:
1. u pogledu stručne spreme da ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše,
2. da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto,
3. da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
4. da ima najmanje stručno zvanje mentor.

Izbor i imenovanje direktora/direktorice škole vrši se na period od 4 (četiri) godine.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):
1. Prijava na konkurs
2. Kraća biografija-CV
3. Diploma o završenoj stručnoj spremi
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja
8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju
9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca)
10. Potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezltat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na kandidata ne odnosi član IX st. 1. Ustava BiH;
c) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
d) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim imenovanjima F BiH
11. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi.

Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju za direktora škole.
Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja, te je krajnji rok za dostavu dokumentacije 10.02.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu: JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište broj 11., sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole – NE OTVARAJ“
O rezultatima javnog konkursa prijavljeni kandidati će biti obaviješteni pismeno u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru/imenovanju direktora škole.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje dana 26.01.2018. godine.