Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u JU Druga gimnazija

JU DRUGA GIMNAZIJA
Ul. Sutjeska br. 1
71000 Sarajevo

Na osnovu odredbe člana 143. stav (2) tačka a), a u vezi sa članom 146. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj: 23/17), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj: 46/18) i odredbe člana 148. Pravila Druge gimnazije Sarajevo, te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 34 od 13.01.2020. godine, Školski odbor JU Druge gimnazije Sarajevo, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE
DIREKTORA/DIREKTORICE ŠKOLE NA PERIOD OD 4 GODINE

I UVJETI ZA IZBOR

1. Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora.

2. Osim općih uvjeta, kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove: a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga u školi u kojoj konkuriše,
b) da ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva i od toga najmanje pet (5) godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto,
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
d) i da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora.

3. Potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa.

II SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavu na konkurs
2. Biografiju
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
5. Izvod iz matične knjige rođenih
6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
7. Uvjerenje ili potpisana i ovjerena izjava da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od 3 mjeseca)
8. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
9. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini
10. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora
11. Potvrda o radnom stažu
12. Rješenje o sticanju stručnog zvanja, najmanje zvanje mentor
13. Viziju rada i razvoja škole za mandatni period u pisanoj formi.

Ljekarsko uvjerenje dostaviti školi po imenovanju direktora škole.
NAPOMENA: Priložena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerena fotokopija.

Direktora imenuje Školski odbor uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, a na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora, uz ograničnje od najviše dva uzastopna mandata u istoj školi. Lica zatečena na poziciji direktora/direktorice škole, nakon okončanja tekućeg mandata mogu biti imenovana na dužnost direktora/direktorice u istoj školi na još najviše jedan uzastopni mandat.

III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJENOSTI USLOVA

Prijavu sa dokumentima kandidati dostavljaju poštom, preporučeno na adresu JU Druga gimnazija Sarajevo, Sutjeska 1. 71000 Sarajevo ili lično na protokol škole u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na javni konkurs za izbor direktora - ne otvaraj (Otvara Školski odbor).

IV NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka imenovanja, pisano putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora škole.

V KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.