Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u JU Prva bošnjačka gimnazija

Na osnovu člana 143., a u vezi sa članom 146. stav (4). Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18), člana 190. Pravilnika o radu Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu broj: 01-1-466/19, i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1-490/19 od 25.02.2019. godine, Školski odbor Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE PRVE BOŠNJAČKE GIMNAZIJE U SARAJEVU

I USLOVI ZA IZBOR

Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove:

1.Opšti uslovi:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (nivo države ili entiteta), u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
b) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, (član IX stav 1. Ustava BiH glasi: „Nijedno lice koje se nalazi na izdržavanju kazne, izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, i niti jedna osoba koja je pod optužnicom Tribunala a koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju neimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine“.)
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
d) da nema privatni finansijski interes u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu

2. Posebni uslovi:
a) da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u školi;
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa
d) da ima najmanje zvanje mentora
e) poznavanje engleskog jezika koje obezbjeđuje kvalitetnu realizaciju opisa poslova, primjenu odgovarajuće metodike i stručne literature, najmanje B2 nivo koji se dokazuje standardiziranim certifikatima IELTS, APTIS, Cambridge FCE, CAE i CPE i TOEFL izdatih od strane ovlaštenih centara za izdavanje međunarodno priznatih certifikata
f) poznavanje rada na računaru

II SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

1. Biografiju (CV)
2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. Dokaz o sticanju stručnog zvanja, najmanje zvanja mentor,
5. Potvrda o radnom iskustvu (potvrdu izdaje prethodni poslodavac/poslodavci),
6. Izvod iz matične knjige rođenih,
7. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
8. Dokaz o poznavanju engleskog jezika najmanje B2 nivo koji se dokazuje standardiziranim certifikatima IELTS, APTIS, Cambridge FCE, CAE i CPE i TOEFL izdatih od strane ovlaštenih centara za izdavanje međunarodno priznatih certifikata
9. Dokaz o poznavanju rada na računaru
10. Uvjerenje (koje izdaje nadležni sud) da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važečeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od 3 mjeseca),
11. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
12. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog konkursa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
13. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu,
14. Pisani razvojni plan i program škole za mandatni period

NAPOMENA: Izjave koje su naprijed navedene ovjeravaju se kod nadležnog organa.

Direktora imenuje Školski odbor Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, uz saglasnost Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor se imenuje na mandat od četiri godine.

III DOSTAVA PRIJAVE I TRAŽENIH DOKAZA

Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju preporučeno poštom na adresu Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu: Petrakijina 22, 71 000 Sarajevo sa naznakom "Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora - ne otvaraj (Otvara Školski odbor)" Prijave kandidata otvara Školski odbor.

IV NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve kandidate koji su se prijavili na konkurs o Odluci o imenovanju direktora, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

V KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (od 06.03. do 21.03.2019. godine).

Konkurs će biti objavljen u na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevu i u dnevnom listu ''OSLOBOĐENJE'', dana 06.03.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga konkursa, kao i fotokopije tražene dokumentacije i izjave koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidat će ljekarsko uvjerenje i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da ispunjava uvjete utvrđene članom 146. stav 12. tačka a i b Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17) biti obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora ove Gimnazije.

Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.