Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Na temelju odredbi članova 135. i 138. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/10 i 1/16) i člana 135. Pravila Škole, te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 02-675/17 od 25.05.2017. godine, Školski odbor Javne ustanove Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za imenovanje direktora Škole
na mandatni period od 4 godine

I USLOVI KONKURSA
1. Kandidat za direktora Škole dužan je ispunjavati slijedeće opće uslove:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
b) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora.
2. Osim općih, kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće uslove:
a) da je državljanin BiH
b) u pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole;
c) najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima;
e) da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora.

II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu fotokopiju):
1. Pisanu prijavu sa naznačenom dokumentacijom;
2. Kraću biografiju – CV;
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja;
8. Uvjerenje o ispunjavanju uslova u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju
9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca)
10. Izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana prijavljivanja na Javni konkurs,
11. Izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
12. Izjavu da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
13. Program rada škole za mandatni period u pismenoj formi.
Sve tražene izjave treba da budu ovjerene od nadležne općinske službe.
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti Školi po imenovanju direktora škole.

III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu: JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo, ulica Dugi sokak broj 9, 71000 Sarajevo, ili lično u Sekretarijatu Škole u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na Javni konkurs za izbor direktora - ne otvaraj (otvara Komisija)''.

IV KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, te je rok za dostavu dokumentacije 12.06.2017.godine.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Konkursa, kao i prijave sa fotokopijama tražene dokumentacije koje nisu ovjerene i traženim izjavama koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

V DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA
Direktora Škole imenuje Školski odbor uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor je dužan, nakon provedene procedure koja podrazumjeva pribavljanje saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo, donijeti odluku o imenovanju direktora Škole.

VI NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.

Konkurs je objavljen 27. maja 2017. godine u dnevnim novinama.