Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice u JU Srednjoškolski centar Vogošća

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU Srednjoškolski centar Vogošca
Jošanička br.119
71 320 Vogošća

Na osnovu člana 143 i člana 146 Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo 23/17), člana 123 Pravila JU Srednjoškolski centar Vogošća I Odluke Školskog odbora od dana 27.09.2017.godine, Školski odbor JU Srednjoškolski centar Vogošća raspisuje:

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole na period od 4 godine

I- UVJETI KONKURSA

1. Kandidat za direktora škole dužan je ispunjavati slijedeće opće uvjete:

a) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH ( bilo na nivou države i entiteta) u period od 3 godine od dana prijavljivanja na javni konkurs
b) Da se na njega ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH
c) Da nije osuđivan za krivično djelo za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole
d) Da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora
e) Da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH i Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima u F BiH

2. Osim općih uvjeta kandidat za direktora mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

a) U pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše
b) Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto
c) Da ima najmanje VII stepen stručne spreme,odnosno najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa
d) Da ima najmanje stručno zvanje mentor

II- SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju ( orginal ili ovjerenu kopiju):

1. Prijava na konkurs
2. Kraća biografija-CV
3. Diploma o završenoj stručnoj spremi
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja
8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog stažai radnog iskustva u obrazovanju
9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvroa u trajanju 3 mjeseca i više ( ne starije od tri mjeseca)
10. Potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojoj kandidat potvrđuje slijedeće:

a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u period od 3 godine od dana prijaljuvanja na javni konkurs; da se na kandidata ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH ; da nema privatni finasijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora; da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH i Zakonom o Munistarskim, vladinim imenovanjima F BIH

Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju direktora škole.

III-DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA

Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično u sekretarijat škole ili poštom preporučeno na adresu:

JU Srednjoškolski centar Vogošća
Jošanička br.119
71320 Vogošća
sa naznakom prijava na javni konkurs za izbor direktora škole –NE OTVARAJ

IV-KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja, te je rok za dostavu dokumentacije 07.11.2017.godine.
Nepotpune I neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V- DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA
Direktora Škole imenuje Školski odbor uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor je dužan, nakon provedene procedure koja podrazumjeva pribavljanje saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo, donijeti odluku o imenovanju direktora Škole.

VI- NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama 23.10.2017. godine.