Javni konkurs za popunu upražnjenih mjesta u JU Osnovna škola "Isak Samokovlija" Sarajevo

Na osnovu člana 88. stav 6., 9., 10. i 11. i člana 94. stav 2. tačka (g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17 i 33/17), člana 3. Stav 4. i 5. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao i javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17.), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-11344/19 od 29.04.2019. godine, Saglasnosti broj: 11-34-16260/19 od 03.05.2019.godine i Odluke Školskog odbora broj: 358-1 /19 od 15.05.2019. godine, Javna ustanova Osnovna škola „Isak Samokovlija“ raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. Nastavnika/nastavnicu bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti.......1 izvršilac, 12 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2019.godine;
2. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave....1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2019. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.....1 izvršilac, puna norma (rad u produženom boravku),na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2019. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave.....1 izvršilac, puna norma (rad u produženom boravku),na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2019. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika...1 izvršilac, 18 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2019. godine;
6. Nastavnika/nastavnicu njemačkog jezika...1 izvršilac, 8 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2019. godine;
7. Nastavnika/nastavnicu bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti.......1 izvršilac, 18 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2019.godine;
8. Nastavnika/nastavnicu informatike...1 izvršilac, 12 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2019. godine.

Uslovi konkursa
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH „ broj: 26/16) za zasnivanje radnog odnosa ,kandidati/kandidatkinje treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.
Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, sa adresom stanovanja i brojem telefona, kandidati su obavezni dostaviti:

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopija)
a) svojeručno potpisanu pismenu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima
kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

DODATNA DOKUMENTACIJA (kopija)
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za
penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa
tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o
ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a
koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva
člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH
obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku F BiH (2/98 i 48/99)
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Ustanova je dužna kandidate iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), u pisanom obliku ( na adresu iz prijave) obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. stav (1) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentaciju koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Konkurs je objavljen dana, 17.05.2019.godine
Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 29.05.2019.godine.
Isti je objavljen i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara škole u toku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili na adresu: JU OŠ „Isak Samokovlija“ ul. fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo , sa naznakom „Prijava na konkurs-Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika , pozicija broj......“