Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“,
Azize Šaćirbegović br. 80,
71000 Sarajevo
Tel.direktor: (00387) 33 641 354 ili sekretar: (00387) 33 650 196

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 87. Pravila JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju„Vladimir Nazor“ Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva broj: 11-34-27483-31/19 od 29.07.2019.godine i Odluke Školskog Odbora 01-1001/19 od 09.08.2019. godine, Centar „Vladimir Nazor“ raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

a) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine za:
1. Sekretar Centra…1 izvršilac, puno radno vrijeme;
2. Defektolog-oligofrenolog … 1 izvršilac, puno radno vrijeme
3. Defektolog- oligofrenolog… 1 izvršilasc, puno radno vrijeme;
4. Spremačica…1 izvršilac, puno radno vrijeme

b) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 14.05.2020. godine za:
5.Defektolog-oligofrenolog…..1 izvršilac, puno radno vrijeme

c) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 01.03.2020. godine za:
6. Defektolog-oligofrenolog… 1 izvršilac, puno radno vrijeme

d) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.01.2020. godine za:

7. Defektolog-oligofrenolog…1 izvršilac, puno radno vrijeme.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (Službene novine FbiH br. 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 23/17 i 33/17), Nastavnim planovima i programima za Centre koji odagajaju i obrazuju djecu sa intelektualnim poteškoćama u razvoju i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu (Službene novine Kantona Sarajevo br. 30/18).
Za pozicije pod rednim brojem od 2. , 3. , 5. , 6. , 7. . diplomirani defektolog oligofrenolog, diplomirani defektolog edukator/rehabilitator.
Za poziciju pod rednim brojem 1. VSS – VII stepen stručne spreme ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova, II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, završen Pravani fakultet.
Za poziciju pod rednim brojem 4. Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, sa adresom stanovanja i brojem telefona, kandidati su obavezni dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju (kopija):

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom, dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,

Dodatnu dokumentaciju (kopija):
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanjeKantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Ustanova je dužna kandidate iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), u pisanom obliku (na adresu iz prijave) obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. stav (1) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Dokumentaciju koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Konkurs je objavljen dana, 13.08.2019.godine
Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 22.08.2019.godine.
Isti je objavljen i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara škole u toku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili na adresu: J.U. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, Azize Šaćirbegović br. 80, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs-Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika, pozicija broj......“

Konkurs je objavljen dana, 13.08.2019.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“.