Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo

Na osnovu člana 123. stav (4.), člana 143. stav 4. tačka g. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-34-27487-32/19, Odluke Školskog odbora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo broj: 05-0790-3-100/19, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/20 godini

a) nastavnik/nastavnica fizike .....1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. do 31.8.2020.godine.
b) nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja/sporta ....1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. do 31.8.2020. godine,
c) nastavnik/nastavnica latinskog jezika .....1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. do 31.8.2020. godine,
d) nastavnik/nastavnica praktične nastave za smjer fizioterapeutski tehničar ......1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. do 31.8.2020. godine,
e) nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (mikrobiologija, anatomija, osnovi higijene i zdravstvene njege, kineziologija, kineziterapija, neuropsihijatrija, njega i rehabilitacija, fizikalna terapija) ............ 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. do 31.8.2020. godine.
f) nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (mikrobiologija, anatomija, osnovi higijene i zdravstvene njege, kineziologija, kineziterapija, neuropsihijatrija, njega i rehabilitacija, fizikalna terapija) ............ 1 izvršilac, 4 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. do 31.8.2020. godine.
g) nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta- poslovni tajnik ...... 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. do 31.8.2020. godine.
h) nastavnik/nastavnica engleskog jezika ...... 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2020. godine.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, Nastavnim planovima i programima JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu za srednje tehničke i srodne škole smjer fizioterapeutski tehničar, telefonski operater IV stepen, poslovni tajnik IV stepen
Za radno mjesto pod:
a.) završen Prirodnomatematički fakultet smjer Fizika VSS (VII stepen) ili završen
II (drugi) ciklus visokog obrazovanja smjer fizika.
b.) završen Fakultet za sport i tjelesni odgoj VSS (VII stepen) ili II (drugi)
ciklus visokog obrazovanja navedenog fakulteta.
c.) završen Filozofski fakultet - profesor latinskog jezika-smjer latinski jezik i rimska književnost VSS (VII stepen) ili II (drugi) ciklus visokog obrazovanja navedenog fakulteta.
d.) završen Medicinski fakultet-doktor medicine ili viši fizioterapeutski tehničar.
e.) završen Medicinski fakultet-doktor medicine ili specijalista fizijatar.
f.) završen Medicinski fakultet-doktor medicine ili specijalista fizijatar.
g.) završen Ekonomski fakultet VSS (VII stepen) ili završen II ciklus visokog obrazovanja Ekonomskog fakulteta
h.) završen Filozofski fakultet - profesor engleskog jezika-smjer engleski jezik i književnost VSS (VII stepen) ili II (drugi) ciklus visokog obrazovanja navedenog fakulteta.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti uz prijavu na konkurs:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, kontakt telefon,e mail), tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana obajvljinja konkursa.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) potvrda/uvjerenje poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža,
b) potvrda ili uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima (šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje - kandidat prilaže uvjerenje sa šifrom zanimanja
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ne starija od tri mjeseca od dana objavljivanja konkursa,
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavljena uredna dokumentacija.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ krajnji datum za predaju prijava je 13.8.2019.godine.
Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu ul. Ramiza Salčina 6., Sarajevo, ili putem pošte na adresu: JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, ul.Ramiza Salčina 6 , 71 000 Sarajevo, sa naznakom – „Za javni konkurs - ne otvarati – otvara Komisija“.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.