Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Druga gimnazija

JU DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO

Na osnovu člana 123 stav. (4) Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17 i 30/19), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 148. Pravila JU Druga gimnazija Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-30-27486-31/19 od 15.01.2020. godine i Odluke Školskog odbora broj: 64 od 22.01.2020. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u radni odnos:

a) nastavnik/ica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti....1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.08.2020. godine (obavezno poznavanje engleskog jezika na nivou B2 ili više prema CEFR, zbog rada sa stranim učenicima u IB programu);
b) nastavnik/ica turskog jezika....1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
c) nastavnik/ica katoličkog vjeronauka....1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
d) nastavnik/ica pravoslavne vjeronauke....1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
e) nastavnik/ica informatike....1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine (obavezno poznavanje engleskog jezika na nivou B2 ili više prema CEFR, zbog rada sa stranim učenicima u IB programu);
f) nastavnik/ica geografije/zemljopisa....1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.08.2020. godine;
g) administrativni radnik/ca....1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine (obavezno poznavanje: rada na računaru, MS Word i upotreba Interneta, poznavanje engleskog jezika na nivou B1 prema CEFR).

Pored općih uslova predviđenim Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za Gimnaziju, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole, i to:
a) Za radna mjesta od ''a'' do ''f'', kandidati treba da imaju završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završen drugi fakultet i položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta; odnosno da imaju završen II ili III ciklus bolonjskog visokog obrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugi fakultet i položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta;
b) Nastavnici/nastavnice koji apliciraju za rad u IB programu moraju dostaviti dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR).
c) Za radno mjesto pod oznakom "g", kandidat treba da ima IV stepen stručne spreme, administrativni tehničar ili odgovarajuće usmjerenje iz neke druge srednje škole. Kandidat treba da dostavi dokaz o poznavanju engleskog jezika, najmanje na nivou B1 po CEFR, kao i dokaz o poznavanju rada na računaru.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državlanstvu (ne starije od 6 mjeseci, od dana objavljivanja konkursa),
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđeno Pravilnikom o radu JU Druga gimnazija Sarajevo.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu članom 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:35/17), i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. - 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Aktivno znanje Engleskog jezika će se provjeriti na zakazanom intervju, o kojem će se kandidati koji uđu u uži izbor, blagovremeno obavijestiti.

Nakon konačnosti odluke o izboru kandidata, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/17).

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje", dana 24.01.2020. godine i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti preporučeno poštom na adresu: JU Druga gimnazija Sarajevo, ulica Sutjeska br.1, 71000 Sarajevo sa naznakom "Prijava na javni konkurs/ne otvarati – otvara Komisija" ili predati lično na protokol škole svaki radni dan od 08,00 do 16,00 sati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja konkursne procedure.