Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Sarajevo
JU GIMNAZIJA DOBRINJA
Broj: 01-4- 1910/19.
Datum: 31.7.2019.

Na osnovu čl. 123 st.(2) i st.(4) i čl. 143 st. (4) t (g) Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 23/17), i člana 156. Pravila JU Gimnazija Dobrinja-Sarajevo (djel. 06-1-2647/17 od 11.12.2017.godine) , čl. 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 35/17), , uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade
Kantona Sarajevo broj:11-34-27487-6/19 od 29.7.2019.godine, a zapriljene i protokolisane u JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo 31.7.2019.godine pod djel.brojem 02-1-1909/19 od 31.7.2019.godine., te Odluke Školskog odbora
broj: 06-1- 1911/19 od 31.7 .2018.godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos u JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo u školskoj 2019/2020.godini
1. Nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti … 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najduže do 31.08.2020.godine;
2. Nastavnik/ica fizike … 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31. 08.2020.godine;
3. Nastavni/ica katoličke vjeronauke … 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.8.2020.godine;
4. Nastavnik/ica biologije … 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.8.2020. godine;
5. Nastavnik/ica historije … 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
6. Nastavnik/ica sporta … 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.8.2020.godine;
7. Bibliotekar … 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2019.godine do 31.8.2020.godine.

I
Za pozicije pod rednim brojem od 1.do 6. završen odgovarajuci fakultet ili završen drugi ili treći ciklus Bolonjskog studija
odgovarajućeg smjera i zvanja, a za pozicije pod rednim brojem 7. zvanje D1PLOMlRANI BIBLIOTEKAR.

II
Kandidati su dužni u skladu sa čl. 11 st.(1) i st.(2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 35/17), Zakonom i Nastavnim planom i programom blagovremeno dostaviti obaveznu dokumentaciju te navesti i ostalu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

III

Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs dužni su priložiti slijedeću obaveznu dokumentaciju/kopije slijedećih dokumenata:

-Prijavu na konkurs (svojeručno potpisana) sa naznakom na koju poziciju kandidat konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
-Biografiju kandidata sa kontakt podacima kandidata (adresa prebivališta, telefon...);
-Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja Javnog konkursa);

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a u skladu sa navedenim Pravilnikom:

1.) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko
osiguranje;
2.) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i
radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža na poslovima koje je kandidat obavljao,
3.) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme koja se traži Javnim konkursom (ne starije od tri mjeseca);
4.) Uvjerenje o položenorn stručnom ispitu;

5.) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i
sticanju stručnih zvanja odgajatelja,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama i domovima učenika u Kantonu Sarajevo;
6) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa
Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih
saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika u Kantonu Sarajevo;

7.) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
člana porodice poginulog,umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i
demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbranbeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona
Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostavrivanja prava
prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci), te pored Rješenja/ Uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i Uvjerenje/Potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci);
8.) Potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu
člana 169-170.Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati
samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

IV
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljeni razgovori, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
V
Kandidat koji bude primljen na osnovu Javnog konkursa dužan je dostaviti orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet (5) dana po dobijanju Odluke o izboru radnika, a sve u skladu sa čl. 11 st.(5) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 35/17).

VI
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj
sposobnosti nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

VII
Kriterij, procedure,uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima
za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na
području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"broj:35/17).

VIII
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

IX
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

JU GIMNAZIJA DOBRINJA SARAJEVO,
Senada Poturka Senčija b.b. 71000 Sarajevo, sa naznakom - "Za javni konkurs za poziciju broj .../ ne
otvarati - otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se preuzeti u Sekretarijatu Škole svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati u roku od 15 /petnaest/ dana od dana pravosnažnosti odluke o prijemu radnika u radni odnos.

Napomena: Javni konkurs ostaje otvoren 8 /osam/ radnih dana, počev od 5.8.2019. godine objavom u dnevnom listu Oslobođenje.