Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Džemaludin Čaušević"

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04; 21/06; 26/08; 31/11, 15/13, 1/16), Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta, broj: 11-34-906/17 od 20.02.2017.god., Odluke Školskog odbora JU OŠ „Džemaludin Čaušević” Sarajevo, broj: 195-01/17 od 13.03.2017.god. raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017 god.

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017 godini za:
1. Nastavnik/ca matematike ............ 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 20.3.2017. do 30.6.2017.god.
2. Domar škole............................. 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati), na određeno vrijeme od 20.03.2017. do 31.08.2017.god.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2. potreban je KV ili VKV radnik građevinske struke, bravar, stolar, moler.
Uz prijavu na Javni konkurs sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona i po mogućnosti e-mail adresom, kandidati su obavezni dostaviti:
a) diplomu/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/16)
Nakon konačnosti Odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, Prvomajska 24, sa naznakom „Prijava na javni konkur /ne otvarati-otvara Komisija“ i to poštom ili putem protokola Škole u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs otvoren od 19.03.2017.god. do 27.03.2017.god.