Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola „Čengić-Vila I“

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
Javna ustanova Osnovna škola
„Čengić-Vila I“

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-44-2/18 od 11. 1. 2019. godine i Odluke Školskog odbora, raspisuje se
J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. Nastavnik/nastavnica matematike...................1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine,
2. Nastavnik/nastavnica matematike...................1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine.
3. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika...................1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
4. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika...................1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
5. Nastavnik/nastavnica turskog jezika...................1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
6. Nastavnik/nastavnica geografije...................1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično (Geografija 10 časova i Društvo 3 časa), na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
7. Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta Građansko obrazovanje...................1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
8. Nastavnik/nastavnica biologije...................1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
9. Nastavnik/nastavnica hemije...................1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
10. Nastavnik/nastavnica kulture življenja...................1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
11. Nastavnik/nastavnica informatike...................1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
12. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja...................1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
13. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja...................1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31. 8. 2019. godine;
14. Nastavnik/nastavnica katoličkog vjeronauka...................1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
15. Nastavnik/nastavnica historije...................1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
16. Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta Društo/Kultura/Religija...................1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
17. Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta Zdravi životni stilovi...................1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
18. Higijeničara/higijeničarku.....................1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
19. Higijeničara/higijeničarku.....................1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
20. Higijeničara/higijeničarku.....................1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
21. Higijeničara/higijeničarku.....................1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
22. Radnika/radnicu za rad u produženom boravku ..............1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
23. Radnika/radnicu za rad u produženom boravku ..............1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
24. Radnika/radnicu za rad u produženom boravku ..............1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31. 8. 2019. godine;
25. Pedagog............1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije 31. 8. 2019. godine;

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni blagovremeno dostaviti (kopije):
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa;
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;( Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ“Čengić Vila I“ objavljen je na web stranici škole www. oscvila1.edu.ba)
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju (kopije):
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca(ne starije od 6 mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH(2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavu na javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Čengić Vila I“ Sarajevo, ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića 2, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs je objavljen 31. 1. 2019. godine ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. 2. 2019. godine.