Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola "Skender Kulenović"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Novi Grad
JU OŠ „Skender Kulenović“ Sarajevo
Bulevar Mimar Sinana bb

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17 i 33/17), člana 11. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), člana 89. Pravila JU OŠ „Skender Kulenović“ Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, br. 11-34-27750-41-3/18 od 13.12.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Skender Kulenović“ Sarajevo, br. 735/18 od 18.12.2018. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture .................................... 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2019. godine
2. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika ................................ 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
3. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ................................... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
4. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ................................... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
5. Radnika/radnicu na održavanju čistoće (higijeničara/higijeničarku) ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine

USLOVI KONKURSA

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“, br. 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i drugim normativnim aktima Škole.
Kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti - OBAVEZNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).
Kandidati mogu dostaviti i - DODATNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio s tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu s područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. - 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine KS“ br. 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku i telefonskim putem blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17).

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na javni konkurs, za poziciju broj:…/ne otvarati-otvara Komisija/, na adresu: JU OŠ „Skender Kulenović” Sarajevo, ulica Bulevar Mimar Sinana bb, 71 000 Sarajevo.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz”, dana 19.12.2018. godine.