Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola "Sokolje"

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17 i 33/17), člana 11. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), člana 89. Pravila JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo, Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, br. 11-34-27750-42-1/18 od 13.12.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo, br. 01-707/18 od 21.12.2018. godine, JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini za:

1. Radnik/radnica na održavanju čistoće (higijeničar/higijeničarka) ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme , na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do 31.08.2019. godine

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i drugim
Normativnim aktima Škole.

Kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti - OBAVEZNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Kandidati mogu dostaviti i - DODATNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio s tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža
koje je kandidat obavljao

c) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ( ne starija od 3 mjeseca).
d) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu s područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),

e) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo
u posljednjih 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci)

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine KS“ br. 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku i telefonskim putem blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte na adresu:
JU OŠ „Sokolje” Sarajevo, ulica Numan – paše Ćuprilića 25,
71000Sarajevo.
u zatvorenoj koverti s naznakom:
„Prijava na javni konkurs, za radno mjesto - 1. Radnik/radnica na održavanju čistoće (higijeničar/higijeničarka)“ - ne otvarati - otvara Komisija

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“. Konkurs je objavljen 3.1.2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“.