Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: br.23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), člana 86. Pravila JU Osnovne škole „Stari Ilijaš“ Ilijaš i Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-1/19 od 11.1.2019. godine, Odluke Školskog odbora za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini broj: 01-I-98/19, od 28.1.2019. godine, raspisuje se:

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta
u OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš

1. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave (područna škola)……..1 izvršilac, puna nastavna norma na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave (područna škola)……..1 izvršilac, puna nastavna norma na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s bolovanja, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika …………1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s funkcije direktorice škole, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu turskog jezika …….……. 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu informatike i tehničke kulture………. 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
6. Pedagog ……….. 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa izborne funkcije, a najkasnje do 31.08.2019. godine;
USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a) Svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i tačnom naznakom pozicije na koju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
2. Dodatnu dokumentaciju :
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
i) potvrdu o atorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Nakon konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti preporučenom poštom ili lično dostaviti u školu:

JU Osnovna škola „Stari Ilijaš'' Ilijaš / Prijava na konkurs /
Ul. Bosanski put br. 151, 71380 Ilijaš
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana posjednjeg objavljivanja.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ 30.1.2019. godine.