Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo

JAVNA USTANOVA
ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
S A R A J E V O

Na osnovu člana 123 stav. (4) i 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27487-31/19 od 29.07.2019.godine, Odluke Školskog odbora JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje broj: 01-1-584/19 od 05.08.2019.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Javni konkurs raspisuje se za sljedeća radna mjesta:
1. Nastavnik/nastavnica katoličke vjeronauke ... 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
2. Nastavnik /nastavnica islamske vjeronauke ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020. godine;
3. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
4. Nastavnik/nastavnica stručno teoretskih predmeta: usluživanje... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično,na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
5. Nastavnik/nastavnica defektolog ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka radnice sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine;
6. Nastavnik/nastavnica defektolog ... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
7. Nastavnik/nastavnica praktične nastave za zanimanje cvjećar ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
8. Nastavnik/nastavnica praktične nastave za zanimanje reklamni grafičar ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
09. Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme ... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
10. Sekretar...1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
11. Nastavnik/nastavnica za predmet ekonomika ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
12. Nastavnik/nastavnica kulture religije ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

Pored općih uvjeta predviđenih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje škole koje obrazuju učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 – VSS- završena Vrhbosanska katolička teologija – diplomirani teolog.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 – VSS završen fakultet Islamskih nauka ili Islamski pedagoški fakultet, prof. Islamske vjeronauke.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 – VSS VII stepen ili drugi ciklus visokog obrazovanja završen fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4 – VSS VII stepen ili VŠS Ugostiteljskog smjera.
Za radno mjesto pod rednim brojem 5 i 6 – VSS završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ili Defektološki fakultet smjer defektolog - oligofrenolog.
Za radno mjesto pod rednim brojem 7 – VSS završen Poljoprivredno–prehrambeni fakultet II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa - magistar prehrambene tehnologije, Prirodno matematički/filozofski fakultet – hemija i biologija VII stepen, Prirodno – matematički fakultet – odsjek hemije VII stepen, Šumarski fakultet-hortikultura.
Za radno mjesto pod rednim brojem 8 – VSS, završen Prirodno matematički fakultet, diplomirani inžinjer informatike, profesor informatike, diplomirani matematičar – informatičar, završen Arhitektonski fakultet – diplomirani inžinjer arhitekture, završen Mašinski fakultet – diplomirani inžinjer mašinstva.
Za radno mjesto pod rednim brojem 9 – završena najmanje osnovna škola.
Za radno mjesto pod rednim brojem 10 – VSS završen Pravni fakultet, VII stepen ili I odnosno II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
Za radno mjesto pod rednim brojem 11 - VSS VII stepen ili drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
Za radno mjesto pod rednim brojem 12 - VSS nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom društvenog smjera VII stepen ili drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, kao i nastavnici sa završenim ostalim fakultetima društvenog smjera uz položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandi data, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja i krajnji datum za predaju prijava je 14.08.2019. godine.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ kao i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs- ne otvarati – otvara Komisija ” na adresu ul.Azize Šaćirbegović 80 Sarajevo u Sekretarijat škole, u vremenu od 9 do 12 časova ili putem pošte na adresu: JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, ul. Azize Šćirbegović 80, 71 000 Sarajevo, sa naznakom – „Za javni konkurs - ne otvarati – otvara Komisija“.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 15 dana od dana okončanja konkursne procedure.