Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE
I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo
Azize Šaćirbegović 80,Sarajevo
Tel/fax 033 655-950

Na osnovu članova 123 stav. (4) i 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 30/19), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 191. Pravila JU ŠKOLE ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-43704/19 od 25.12.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU ŠKOLE ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo, broj: 01-1-02/20 od 06.01.2020.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Javni konkurs raspisuje se za sljedeća radna mjesta:
1. Nastavnik/nastavnica praktične nastave za zanimanje kuhar ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine;
2. Nastavnik/nastavnica praktične nastave za zanimanje reklamni grafičar ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBIH“ broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje škole koje obrazuju učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 –viša škola ugostiteljsko-turističke struke odgovarajućeg smjera-VKV kuhar.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 – VSS, završen Prirodno matematički fakultet, diplomirani inžinjer informatike, profesor informatike, diplomirani matematičar – informatičar, završen Arhitektonski fakultet – diplomirani inžinjer arhitekture, završen Mašinski fakultet – diplomirani inžinjer mašinstva.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBIH (2/98 i 48/99)
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja i krajnji datum za predaju prijava je 17.01.2020. godine. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ kao i na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs- ne otvarati – otvara Komisija ” na adresu ul.Azize Šaćirbegović 80 Sarajevo u Sekretarijat škole, u vremenu od 9 do 12 sati ili putem pošte na adresu: JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo, ul. Azize Šćirbegović 80, 71 000 Sarajevo, sa naznakom – „Za javni konkurs - ne otvarati – otvara Komisija“.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 15 dana od dana okončanja konkursne procedure.