Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja elektrotehnička škola

JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SARAJEVO
Safeta Zajke br.2
71000 Sarajevo

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/17), te Odluke Školskog odbora broj: 146-2/18 od 15.02.2018.godine, a u skladu sa Saglasnosću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-18-2/18, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2017/2018. godini za:

1) Nastavnik/nastavnica za predmet Biznis ekonomija i Marketing... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2018.godine;

2) Nastavnik/nastavnica za predmet laboratorujski rad za zanimanje elektrotehničar RTV tehnike... 1 izvršilac, puna nastavna norma sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2018.godine;

3) Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme... 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.08.2018.godine;

USLOVI:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima i internim aktima Škole i to:

Za poziciju 1) završen ekonomski fakultet najmanje VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja / završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja;

Za poziciju 2) diplomirani inženjer elektrotehnike / II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa smjer telekomunikacije, inženjer elektrotehnike smjer telekominikacije ili elektroničar majstor za RTV uređaje V stepen sa majmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Za poziciju 3) završena osnovna škola, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;

Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs, obavezni su blagovremeno dostaviti slijedeću dokumntaciju:
1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom, dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih i
d) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa.
2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje / potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora / nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca- branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti u kopiji, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa dokazima dostaviti lično putem protokola škole ili putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs za poziciju broj:__/ne otvarati-otvara Komisija“.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja tj. od 24.02. do 04.03.2018.godine.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 24.02.2018.godine.