Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja medicinska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17) uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-12-3/18 od 31.01.2018. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo je donio Odluku broj: 01-1-134/18 od 26.02.2018. godine kojom r a s p i s u j e s e:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2017/2018. godinu

1. Nastavnik/Nastavnica propedeutike, 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, a najduže do 30.06.2018. godine;
2. Nastavnik/Nastavnica hemije, 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, a najduže do 30.06.2018. godine;
3. Nastavnik/Nastavnica kulture religije, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure, a najduže do 30.06.2018. godine.

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planovima i programima za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

- za poziciju 1. završen Prirodno-matematički fakultet ili Filozofski fakultet – profesor hemije, završen Prirodno-matematički fakultet – diplomirani inžinjer hemije s položenim ispitom iz pedagoške grupe predmeta, završen Filozofski fakultet – Odsjek biologija i hemija (profesor biologije i hemije), diplomirani inžinjer tehnolog, hemijsko – tehnološki odsjek ili najmanje 240 ECTS bodova po bolonjskom sistemu obrazovanja ili završen drugi ciklus Bolonjskog studija.
- za poziciju 2. završen Prirodno-matematički fakultet ili Filozofski fakultet – profesor hemije, završen Prirodno-matematički fakultet – diplomirani inžinjer hemije s položenim ispitom iz pedagoške grupe predmeta, završen Filozofski fakultet – Odsjek biologija i hemija (profesor biologije i hemije), diplomirani inžinjer tehnolog, hemijsko – tehnološki odsjek ili najmanje 240 ECTS bodova po bolonjskom sistemu obrazovanja ili završen drugi ciklus Bolonjskog studija.
- Za poziciju 3. završen Filozofski fakultet: odsjek filozofija i stekao zvanje profesor filozofije, magistar filozofije, doktor filozofije, odsjek sociologija i stekao zvanje profesor sociologije, magistar sociologije, doktor sociologije, odsjek filozofija i sociologija i stekao zvanje profesor filozofije i sociologije, završen Fakultet političkih nauka: profesor sociologije i profesor kulture religija, Teološki fakultet i nastavnik koji je završio (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za navedenu oblast.
Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
Obavezna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedura, uvjeti, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti lično putem protokola Škole (od 09:00 -12:00 časova) ili preporučeno putem pošte na adresu škole: JU Srednja medicinska škola Sarajevo, Tahmiščina 2, 71 000 Sarajevo.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 28.02.2018. god. i ostaje otvoren do 08.03.2018. godine.