Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo

Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/17), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), a u skladu sa Saglasnošću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-17565-3/19 i Odlukom Školskog odbora, broj: 01-984/19 od 18.06.2019. godine, Javna ustanova Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
2. Sekretar škole......1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2019. godine;

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
- za radno mjesto pod rednim brojem 1. - završen odgovarajući fakultet VII stepen stručne spreme ili najmanje drugi ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja;
- za radno mjesto pod rednim brojem 2. – VSS –VII stepen stručne spreme, odnosno završen drugi ciklus Bolonjskog studija, Pravni fakultet, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
- svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs, sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
- diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa).
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
- potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
- osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom pebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
- potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika kuju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FbiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljeni razgovori, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerenje kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od 6 /šest/ mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno do 28.06.2019. godine.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti lično ili preporučeno na adresu: JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo, „Prijava za javni konkurs“, ulica Armaganuša br. 29, 71 000 Sarajevo.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 15 dana od okončanja konkursne procedure.

NAPOMENA: tekst Konkursa bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje„ dana 20.06.2019.godine.