Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo

Na osnovu člana 143 stav 4 tačka g) a u vezi sa članom 123 Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/17) člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17) i člana 153 Pravila, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-27487-16/19 od 29. 07. 2019. godine, Školski odbor Javne ustanove „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo, na 16. redovnoj sjednici donio je odluku broj: 01- 950 /19 kojom raspisuje::

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

1) Nastavnik/ica engleskog jezika, jedan izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
2) Nastavnik/ica stručno-teorijske nastave - smjer mašinstvo, jedan izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2020.godine;
3) Nastavnik/ica stručno-teorijske nastave - smjer mašinstvo, jedan izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2020.godine;
4) Nastavnik/ica stručno-teorijske nastave - smjer mašinstvo, jedan izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
5) Nastavnik/ica praktične nastave – instalater centralnog grijanja, jedan izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
6) Nastavnik/ica stručno-teorijske nastave - smjer elektrotehnika, jedan izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
7) Nastavnik/ica informatike, jedan izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
8) Nastavnik/ica matematike, jedan izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
9) Nastavnik/ica matematike, jedan izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
10) Nastavnik/ica fizike, jedan izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do povratka radnice sa porodiljskog odustva, a najkasnije do 31.08.2020.godine;
11) Nastavnik/ica praktične nastave – CNC operater, jedan izvršilac, 28 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
12) Nastavnik/ica praktične nastave – optičar, jedan izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
13) Nastavnik/ica praktične nastave – zlatar- draguljar, jedan izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
14) Nastavnik/ica praktične nastave – plinski i vodoinstalater, jedan izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09. 2019.g. do 31.08.2020.godine;
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati su dužni ispunjavati i posebne uslove koji su utvrđeni Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, odnosno srednje škole za stručno obrazovanje i obuku.
Kandidati koji apliciraju na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije, i to:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa).

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2 Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupka FBiH („ Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru radnika, kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17).
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu: JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne broj 8., 71 122 Sarajevo.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana po okončanju konkursne procedure.

Napomena: Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 05.08.2019. godine i ostaje otvoren do 13.08.2019. godine.