Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo

Na osnovu člana 123 stav. 4. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17), Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27487-24/19 od 27.07.2019.godine, Odluke Školskog odbora JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Javni konkurs raspisuje se za sljedeća radna mjesta:
a) nastavnik/ica fizike…1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
b) nastavnik/ica sociologije …1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
c) nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,…1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
d) nastavnik/ica građanskog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava…1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2020. godine;
e) stručni saradnik/ica na poslovima bibliotekara škole…1 izvršilac, 20 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
f) nastavnik/ica katoličke vjeronauke ... 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
g) nastavnik/ica biologije..1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020.godine;
h) nastavnik/ica latinskog jezika…1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine
i) nastavnik/ica njemačkog jezika…1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Nastavnim planom i programom za EU VET škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
a. završen najmanje VII stepen stručne spreme sa zvanjem profesora ili završen drugi fakultet i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta,
b. završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta,
c. za radno mjesto pod d). radnik mora imati certifikat prema programu certifikacije nastavnika srednjih škola u organizaciji CIVITAS-a;
d. za radno mjesto pod e). završen odgovarajući fakultet VSS, VII stepen stručne spreme, diplomirani bibliotekar ili završen drugi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, ul. Vilsonovo šetalište 11, 71 000 Sarajevo, sa naznakom – „Za javni konkurs - ne otvarati – otvara Komisija“.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 05.08.2019. godine i traje do 13.08.2019. godine.