Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja zubotehnička škola

Na osnovu člana 123 stav (4) i člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17), člana 114. Pravila JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-14-3/19 od 11.01.2019. godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 105-01-1/19 od 28.01.2019. godine, JU SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA Sarajevo, r a s p i s u j e:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

a) nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja, jedan izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine
b) sekretar škole, jedan izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine
c) portir – dnevni čuvar, jedan izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine

USLOVI KONKURSA:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kanidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole:
Za radno mjesto pod tačkom a) nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja, završen VII stepen stručne spreme odgovarajućeg fakulteta ili završen najmanje drugi ciklus Bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i položen stručni ispit.
Za radno mjesto pod tačkom b) sekretar škole: VSS –VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik ili završen drugi ciklus visokog obrazovanja, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod tačkom c) portir – dnevni čuvar, KV radnik, III stepen stručne spreme, položen ispit protivpožarne zaštite, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Kandidati su dužni priložiti:
Obavezna dokumentacija: :
a) svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

DODATNA DOKUMENTACIJA:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko/mirovinsko-invalidsko osiguranje
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. ovog pravilnika obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Ustanova je dužna kandidate prijavljene na konkurs u pismenom obliku obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, kao i to da kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumenti koje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu, dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolkim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom, sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS “ na adresu: JU Srednja zubotehnička škola, Čekaluša 84. 71 000 Sarajevo ili lično predati u sekreterijat škole, svakim radnim danom, u vremenu od 09-15 sati.
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci,

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev, putem protokola Škole, u roku od 30 (tridest) dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu „OSLOBOĐENJE“ 31.01.2019. godine i ostaje otvoren osam dana od objavljivanja a krajnji rok za predaju prijava je 08.02.2019. godine