Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš
I L I J A Š
Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.23/17), člana 158. Pravila škole broj: 06-10-1-3123/18, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-30-1316-6/20 od 31.01.2020.godine i Akta broj: 11/04-38-35998-1/19., Odluke školskog odbora broj: 06-10-1-491/20 od 14.02.2020.godine, Javna ustanova Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilija, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020 godini za:
I
1. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Informatika, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020 godine;
2. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Matematika, 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020 godine;
3. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Baze podataka, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020 godine;
4. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Napredna primijenjena informatika, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020 godine;
5. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Matematske osnove kompjuterskih nauka, 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020 godine;
6. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Engleski jezik, 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka sa bolovanja radnice škole a najduže do 31.08.2020 godine;
7. Pedagog-asistent u odjeljenju/grupi, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.20120.godine

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove :
- Za poziciju od 1. do 6.
Uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju, tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:
završen najmanje VII stepen stručne spreme sa zvanjem profesora ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta i završenim II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta ;
- Za poziciju pod rednim broje 7.
Diplomirani pedagog, profesor pedagogije, profesor pedagogije i psihologije, VII stepen stručne spreme, odnosno završe najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja.
Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:

Obavezna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa krakom biografijom,kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje ,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je radnik obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidencije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
(ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zasluženog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu na području Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH , obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku („Sl. novineFBIH 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu škole: Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš, ulica Kakanjska broj 16.- 71380 Ilijaš.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole.
II
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana zadnjeg objavljivanja.